รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2014.87
Title ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง
Creator ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
Contributor ทัดขวัญ มธุรชน
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2557
Keyword ภาวะสุขภาพ ,พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์,ทัดขวัญ มธุรชน. (2557) ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์,ทัดขวัญ มธุรชน. 2557. ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์,ทัดขวัญ มธุรชน. ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557. Print.