รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2014.85
Title การศึกษาความต้องการพลังงานสำหรับเครื่องมือไถเตรียมดิน
Creator พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2557
Keyword ความต้องการพลังงาน ,เครื่องมือไถเตรียมดิน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, (2557) การศึกษาความต้องการพลังงานสำหรับเครื่องมือไถเตรียมดิน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, 2557. การศึกษาความต้องการพลังงานสำหรับเครื่องมือไถเตรียมดิน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, การศึกษาความต้องการพลังงานสำหรับเครื่องมือไถเตรียมดิน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557. Print.