รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2014.83
Title การลดการแสดงออกของยีน WT1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคในระดับยีน
Creator วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
Contributor 1. ชวบูลย์ เดชสุขุม
2. ดวงนภา เดชจุ้ย
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2557
Keyword มะเร็งเม็ดเลือดขาว ,การแสดงออกของยีน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf

บรรณานุกรม

วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) การลดการแสดงออกของยีน WT1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคในระดับยีน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. การลดการแสดงออกของยีน WT1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคในระดับยีน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การลดการแสดงออกของยีน WT1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคในระดับยีน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557. Print.