รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2014.59
Title การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Creator สรญา แก้วพิทูลย์
Contributor ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2557
Keyword โรคพยาธิใบไม้ตับ ,พื้นที่เสี่ยง ,ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สรญา แก้วพิทูลย์,ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. (2557) การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
สรญา แก้วพิทูลย์,ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. 2557. การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
สรญา แก้วพิทูลย์,ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557. Print.