รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2013.83
Title การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้นสำหรับรถไฟฟ้า
Creator นายกองพล อารีรักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2556
Keyword มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้น ,การควบคุมความเร็ว ,การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

นายกองพล อารีรักษ์, (2556) การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้นสำหรับรถไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
นายกองพล อารีรักษ์, 2556. การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้นสำหรับรถไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
นายกองพล อารีรักษ์, การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้นสำหรับรถไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556. Print.