รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2012.62
Title การแสดงตัวตนและระบุตำแหน่งรถไฟฟ้าโดยใช้ RFID
Creator ประโยชน์ คำสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2555
Keyword คลื่นความถี่วิทยุ ,เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ,ไมโครคอนโทรลเลอร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ประโยชน์ คำสวัสดิ์, (2555) การแสดงตัวตนและระบุตำแหน่งรถไฟฟ้าโดยใช้ RFID. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
ประโยชน์ คำสวัสดิ์, 2555. การแสดงตัวตนและระบุตำแหน่งรถไฟฟ้าโดยใช้ RFID. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
ประโยชน์ คำสวัสดิ์, การแสดงตัวตนและระบุตำแหน่งรถไฟฟ้าโดยใช้ RFID. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555. Print.