รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2012.56
Title ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
Creator สรญา แก้วพิทูลย์
Contributor ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2555
Keyword ภาวะโภชนาการ ,ผู้สูงอายุ ,พฤติกรรมการบริโภค
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สรญา แก้วพิทูลย์,ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. (2555) ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
สรญา แก้วพิทูลย์,ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. 2555. ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
สรญา แก้วพิทูลย์,ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555. Print.