รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2018.29
Title การคัดเลือกเชื้อผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งที่ให้ผลผลิตขนาดจำเพาะและการศึกษาคุณสมบัติ และประโยชน์ทางอุตสาหกรรมของเอนไซม์
Creator เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ
Contributor 1. จุนทนี วีรเจตบดีทัช
2. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2561
Keyword เชื้อจุลินทรีย์ ,เอนไซม์บริสุทธิ์ ,การผลิตไมโครแคปซูล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf

บรรณานุกรม

เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การคัดเลือกเชื้อผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งที่ให้ผลผลิตขนาดจำเพาะและการศึกษาคุณสมบัติ และประโยชน์ทางอุตสาหกรรมของเอนไซม์. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การคัดเลือกเชื้อผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งที่ให้ผลผลิตขนาดจำเพาะและการศึกษาคุณสมบัติ และประโยชน์ทางอุตสาหกรรมของเอนไซม์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การคัดเลือกเชื้อผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งที่ให้ผลผลิตขนาดจำเพาะและการศึกษาคุณสมบัติ และประโยชน์ทางอุตสาหกรรมของเอนไซม์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561. Print.