รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2018.28
Title “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต: อารยสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ” กรณีศึกษา: ตำบลชี้น้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Creator อนุชา แพ่งเกษร
Contributor 1. ณตา ทับทิมจรูญ
2. เอกพงษ์ ตรีตรง
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2561
Keyword การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ,พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ,อารยสถาปัตย์ ,ผู้สูงอายุ ,คนพิการ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

อนุชา แพ่งเกษร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต: อารยสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ” กรณีศึกษา: ตำบลชี้น้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
อนุชา แพ่งเกษร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต: อารยสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ” กรณีศึกษา: ตำบลชี้น้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
อนุชา แพ่งเกษร และผู้แต่งคนอื่นๆ. “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต: อารยสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ” กรณีศึกษา: ตำบลชี้น้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561. Print.