รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2018.27
Title การวิเคราะห์ตำแหน่งการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
Creator ชูศักดิ์ พรสิงห์
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2561
Keyword กลยุทธ์ด้านการแข่งขัน ,เขตการค้าเสรีอาเซียน ,ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ,ตำแหน่งการแข่งขัน ,การวิจัยเชิงสำรวจ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf
Fulltext#14.pdf
Fulltext#15.pdf
Fulltext#16.pdf
Fulltext#17.pdf
Fulltext#18.pdf

บรรณานุกรม

ชูศักดิ์ พรสิงห์, (2561) การวิเคราะห์ตำแหน่งการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
ชูศักดิ์ พรสิงห์, 2561. การวิเคราะห์ตำแหน่งการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
ชูศักดิ์ พรสิงห์, การวิเคราะห์ตำแหน่งการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561. Print.