รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2018.26
Title การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการทำนายการได้งานทำที่ตรงกับวุฒิการศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
Creator ถิรจิต แสนพล
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2561
Keyword เหมืองข้อมูล ,โครงข่ายประสาทเทียม ,การทำนายวุฒิการศึกษา ,ตัวแบบโมเดล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ถิรจิต แสนพล, (2561) การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการทำนายการได้งานทำที่ตรงกับวุฒิการศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
ถิรจิต แสนพล, 2561. การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการทำนายการได้งานทำที่ตรงกับวุฒิการศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
ถิรจิต แสนพล, การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการทำนายการได้งานทำที่ตรงกับวุฒิการศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561. Print.