รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2018.20
Title โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่ง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Creator ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2561
Keyword นักศึกษาระดับปริญญาตรี ,พฤติกรรมเนือยนิ่ง ,โมเดล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ, (2561) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่ง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ, 2561. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่ง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ, โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่ง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561. Print.