รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2018.19
Title ระบบการจำลองและทำนายประสิทธิผลแบบขนานของการขนส่งอนุภาคแม่เหล็กพาหะยาระดับนาโนในหลอดเลือดและเนื้อเยื้อล้อมรอบ
Creator กนก หวลกำเนิด
Contributor จันทรนา จันทราพรชัย
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2561
Keyword การคำนวณแบบขนาน ,โอเพ็นเอ็มพี ,การขนส่งอนุภาคแม่เหล็ก ,การนำส่งยาด้วยสนามแม่เหล็ก ,พาหะยาระดับนาโน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

กนก หวลกำเนิด,จันทรนา จันทราพรชัย. (2561) ระบบการจำลองและทำนายประสิทธิผลแบบขนานของการขนส่งอนุภาคแม่เหล็กพาหะยาระดับนาโนในหลอดเลือดและเนื้อเยื้อล้อมรอบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
กนก หวลกำเนิด,จันทรนา จันทราพรชัย. 2561. ระบบการจำลองและทำนายประสิทธิผลแบบขนานของการขนส่งอนุภาคแม่เหล็กพาหะยาระดับนาโนในหลอดเลือดและเนื้อเยื้อล้อมรอบ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
กนก หวลกำเนิด,จันทรนา จันทราพรชัย. ระบบการจำลองและทำนายประสิทธิผลแบบขนานของการขนส่งอนุภาคแม่เหล็กพาหะยาระดับนาโนในหลอดเลือดและเนื้อเยื้อล้อมรอบ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561. Print.