รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2017.51
Title การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การฟื้นสำนึกท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : พื้นที่ศึกษา วัดท่าไชยศิริ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
Creator มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
Contributor 1. ปัณณทัต โพธิเวชกุล
2. สุคนธจิต วงษ์เผือก
3. ณัฐภรณ์ สถิตวราทร
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2560
Keyword ศิลปะการแสดงร่วมสมัย ,การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ,ชุมชน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Digital#1.mp4

บรรณานุกรม

มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การฟื้นสำนึกท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : พื้นที่ศึกษา วัดท่าไชยศิริ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2560. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การฟื้นสำนึกท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : พื้นที่ศึกษา วัดท่าไชยศิริ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การฟื้นสำนึกท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : พื้นที่ศึกษา วัดท่าไชยศิริ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560. Print.