รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2017.50
Title การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Creator นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2560
Keyword รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ,อาจารย์พี่เลี้ยง ,อาจารย์นิเทศก์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์, (2560) การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์, 2560. การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์, การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560. Print.