รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2017.14
Title การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Creator เพ็ญพนอ พ่วงแพ
Contributor 1. ศศิพัชร จาปา
2. ชัยรัตน์ โตศิลา
3. เอกชัย ภูมิระรื่น
4. วสวัตติ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
5. นันทพร รอดผล
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2560
Keyword การประเมินหลักสูตร ,ศึกษาศาสตรบัณฑิต ,สังคมศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf

บรรณานุกรม

เพ็ญพนอ พ่วงแพ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
เพ็ญพนอ พ่วงแพ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2560. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
เพ็ญพนอ พ่วงแพ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560. Print.