รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2016.116
Title การสำรวจและการสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
Creator บุษบา บัวสมบูรณ์
Contributor 1. สรัญญา จันทร์ชูกุล
2. พินดา วราสุนันท์
3. ณัฐกิตติ์ นาทา
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2559
Keyword การอ่าน ,การเขียนของนักเรียน ,ภาษาไทย ,การเรียนการสอน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

บุษบา บัวสมบูรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การสำรวจและการสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
บุษบา บัวสมบูรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การสำรวจและการสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
บุษบา บัวสมบูรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสำรวจและการสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559. Print.