รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2014.56
Title ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ชนิดใหม่ที่เตรียมด้วยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงสังเคราะห์โดยปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรป
Creator ชูวงศ์ ชัยสุข
Contributor โอกร เมฆาสุวรรณด้ารง
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2557
Keyword โคบอลต์ ,เฟรมสเปรย์ไพโรไลซิส ,น้้ามันเชื้อเพลิงสังเคราะห์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf

บรรณานุกรม

ชูวงศ์ ชัยสุข,โอกร เมฆาสุวรรณด้ารง. (2557) ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ชนิดใหม่ที่เตรียมด้วยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงสังเคราะห์โดยปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรป. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
ชูวงศ์ ชัยสุข,โอกร เมฆาสุวรรณด้ารง. 2557. ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ชนิดใหม่ที่เตรียมด้วยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงสังเคราะห์โดยปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรป. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
ชูวงศ์ ชัยสุข,โอกร เมฆาสุวรรณด้ารง. ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ชนิดใหม่ที่เตรียมด้วยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงสังเคราะห์โดยปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรป. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. Print.