รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2014.2
Title หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Creator รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2557
Keyword ใบเสมา ,วัฒนธรรมสมัยทวารวดี ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, (2557) หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2557. หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. Print.