รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.res.2010.38
Title การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
Creator โชติมา จตุรวงค์
Contributor 1. ชาตรี ประกิตนนทการ
2. วสุ โปษยะนันทน์
3. ปองขวัญ ลาซูส
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2553
Keyword มรดกวัฒนธรรม ,โบราณสถาน ,ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

โชติมา จตุรวงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
โชติมา จตุรวงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
โชติมา จตุรวงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. Print.