รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2017.23
Title การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Creator วาสนา เลิศมะเลา
Contributor เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2560
Keyword มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- การบริหาร ,การพัฒนาองค์การ -- การจัดการ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

วาสนา เลิศมะเลา,เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. (2560) การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
วาสนา เลิศมะเลา,เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. 2560. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
วาสนา เลิศมะเลา,เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Print.