รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.154
Title ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง
Creator ไปรยา เดชาธรวรพล
Contributor วาสนา ทวีกุลทรัพย์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword คอมพิวเตอร์พกพา ,วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) ,การสอนด้วยสื่อ ,โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf

บรรณานุกรม

ไปรยา เดชาธรวรพล,วาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2559) ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ไปรยา เดชาธรวรพล,วาสนา ทวีกุลทรัพย์. 2559. ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ไปรยา เดชาธรวรพล,วาสนา ทวีกุลทรัพย์. ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.