รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.153
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Creator สมพล ศุณะมาลัย
Contributor ศรีศักดิ์ สุนทรไชย
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword การจัดการของเสียอันตราย ,ของเสียจากโรงงาน ,โรงงานอุตสาหกรรม ,นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

สมพล ศุณะมาลัย,ศรีศักดิ์ สุนทรไชย. (2559) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
สมพล ศุณะมาลัย,ศรีศักดิ์ สุนทรไชย. 2559. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
สมพล ศุณะมาลัย,ศรีศักดิ์ สุนทรไชย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.