รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.152
Title การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
Creator อรวรรณ แสงเทพ
Contributor บุญศรี พรหมมาพันธุ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ,การพัฒนาแบบวัด ,มัธยมศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

อรวรรณ แสงเทพ,บุญศรี พรหมมาพันธุ์. (2559) การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
อรวรรณ แสงเทพ,บุญศรี พรหมมาพันธุ์. 2559. การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
อรวรรณ แสงเทพ,บุญศรี พรหมมาพันธุ์. การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.