รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.151
Title ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานเรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
Creator ศักดิ์สกุล คลังชะนัง
Contributor ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- วิทยาศาสตร์ ,ไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน ,การเรียนรู้ -- การศึกษาและการสอน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ศักดิ์สกุล คลังชะนัง,ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. (2559) ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานเรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ศักดิ์สกุล คลังชะนัง,ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. 2559. ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานเรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ศักดิ์สกุล คลังชะนัง,ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานเรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.