รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.149
Title ผลการปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน นิคมบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก
Creator วรรณา ภู่เสม
Contributor ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword โรคเรื้อน ,นิคมบ้านกร่าง ,จิตบำบัด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

วรรณา ภู่เสม,ลัดดาวรรณ ณ ระนอง. (2559) ผลการปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน นิคมบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
วรรณา ภู่เสม,ลัดดาวรรณ ณ ระนอง. 2559. ผลการปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน นิคมบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
วรรณา ภู่เสม,ลัดดาวรรณ ณ ระนอง. ผลการปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน นิคมบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.