รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.148
Title กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยใน ในจังหวัดสมุทรปราการ
Creator ปัญจพล เหล่าทา
Contributor ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword โรงพยาบาลเอกชน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ ,โรงพยาบาลเอกชน -- การตลาด ,การจัดการตลาด -- การตัดสินใจ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ปัญจพล เหล่าทา,ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร. (2559) กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยใน ในจังหวัดสมุทรปราการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ปัญจพล เหล่าทา,ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร. 2559. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยใน ในจังหวัดสมุทรปราการ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ปัญจพล เหล่าทา,ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยใน ในจังหวัดสมุทรปราการ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.