รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.147
Title การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดตราดประเทศไทย
Creator สุรีรัตน์ โพธิ์ศรี
Contributor วรรณา ศิลปอาชา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ -- ไทย -- ตราด. ,สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ,กลยุทธ์การตลาดบริการ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

สุรีรัตน์ โพธิ์ศรี,วรรณา ศิลปอาชา. (2559) การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดตราดประเทศไทย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
สุรีรัตน์ โพธิ์ศรี,วรรณา ศิลปอาชา. 2559. การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดตราดประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
สุรีรัตน์ โพธิ์ศรี,วรรณา ศิลปอาชา. การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดตราดประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.