รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.146
Title ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดภูเก็ต
Creator กฤษฎา หัดหรอ
Contributor จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword การแก้ปัญหา -- กิจกรรมการเรียนการสอน ,ทักษะทางการคิด -- กิจกรรมการเรียนการสอน ,สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

กฤษฎา หัดหรอ,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. (2559) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
กฤษฎา หัดหรอ,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. 2559. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดภูเก็ต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
กฤษฎา หัดหรอ,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดภูเก็ต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.