รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.145
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร
Creator อัจฉราวรรณ เคนวัน
Contributor นิรนาท แสนสา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword เยาวชน -- การใช้ยา ,ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

อัจฉราวรรณ เคนวัน,นิรนาท แสนสา. (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
อัจฉราวรรณ เคนวัน,นิรนาท แสนสา. 2559. ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
อัจฉราวรรณ เคนวัน,นิรนาท แสนสา. ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.