รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.143
Title การจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
Creator สมหญิง ทับทิมศรี
Contributor จรรยา สิงห์คา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword ข้าว ,ยากำจัดศัตรูพืช ,โรคข้าว ,แมลงศัตรูพืช
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

สมหญิง ทับทิมศรี,จรรยา สิงห์คา. (2559) การจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
สมหญิง ทับทิมศรี,จรรยา สิงห์คา. 2559. การจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
สมหญิง ทับทิมศรี,จรรยา สิงห์คา. การจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.