รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.142
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
Creator ทศพล เวชกามา
Contributor กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword คณิตศาสตร์ ,การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา ,การสอน.
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ทศพล เวชกามา,กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ทศพล เวชกามา,กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. 2559. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ทศพล เวชกามา,กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.