รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.140
Title ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดท่ามะปราง จังหวัดสระบุรี
Creator ยุพาวรรณ กันภัย
Contributor จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword ความคิดและการคิด ,กิจกรรมการเรียนการสอน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ยุพาวรรณ กันภัย,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. (2559) ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดท่ามะปราง จังหวัดสระบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ยุพาวรรณ กันภัย,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. 2559. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดท่ามะปราง จังหวัดสระบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ยุพาวรรณ กันภัย,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดท่ามะปราง จังหวัดสระบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.