รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.139
Title การประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปโดยใช้วิธีแผนที่ข้อสอบ
Creator พฤฒ ใบระหมาน
Contributor สังวรณ์ งัดกระโทก
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword ภาษาฝรั่งเศส -- ข้อสอบและเฉลย ,ข้อสอบ ,ความสามารถทางภาษา -- การประเมิน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

พฤฒ ใบระหมาน,สังวรณ์ งัดกระโทก. (2559) การประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปโดยใช้วิธีแผนที่ข้อสอบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
พฤฒ ใบระหมาน,สังวรณ์ งัดกระโทก. 2559. การประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปโดยใช้วิธีแผนที่ข้อสอบ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
พฤฒ ใบระหมาน,สังวรณ์ งัดกระโทก. การประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปโดยใช้วิธีแผนที่ข้อสอบ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.