รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.137
Title ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเรื่องทรัพยากรธรณีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
Creator ประวีณ์นุช งามชม
Contributor จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword ธรณีวิทยา ,การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ,การแก้ปัญหาในเด็ก ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,ทรัพยากรธรณี
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ประวีณ์นุช งามชม,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. (2559) ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเรื่องทรัพยากรธรณีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ประวีณ์นุช งามชม,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. 2559. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเรื่องทรัพยากรธรณีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ประวีณ์นุช งามชม,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเรื่องทรัพยากรธรณีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.