รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.136
Title การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต
Creator ชลิดา ไชยพันธ์กุล
Contributor นลินี ณ นคร
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword จิตกับวิทยาศาสตร์ ,จิตวิทยาเด็ก ,สุขภาพจิตเด็ก ,จิตวิทยาวัยรุ่น
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ชลิดา ไชยพันธ์กุล,นลินี ณ นคร. (2559) การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ชลิดา ไชยพันธ์กุล,นลินี ณ นคร. 2559. การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ชลิดา ไชยพันธ์กุล,นลินี ณ นคร. การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.