รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.135
Title การประเมินการใช้และประสิทธิผลของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
Creator ปราณี พรมพันธ์
Contributor นลินี ณ นคร
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword ครูคณิตศาสตร์ ,ภาระงาน ,การประเมินผลงาน ,การเรียนรู้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ปราณี พรมพันธ์,นลินี ณ นคร. (2559) การประเมินการใช้และประสิทธิผลของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ปราณี พรมพันธ์,นลินี ณ นคร. 2559. การประเมินการใช้และประสิทธิผลของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ปราณี พรมพันธ์,นลินี ณ นคร. การประเมินการใช้และประสิทธิผลของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.