รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.134
Title การประเมินความสอดคล้องระหว่างการจัดประสบการณ์การประเมินทักษะและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูในจังหวัดนครปฐม
Creator ธัญญา แก้วศรีหาวงษ์
Contributor นลินี ณ นคร
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword คณิตศาสตร์ ,การศึกษาและการสอน ,การประเมิน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ธัญญา แก้วศรีหาวงษ์,นลินี ณ นคร. (2559) การประเมินความสอดคล้องระหว่างการจัดประสบการณ์การประเมินทักษะและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูในจังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ธัญญา แก้วศรีหาวงษ์,นลินี ณ นคร. 2559. การประเมินความสอดคล้องระหว่างการจัดประสบการณ์การประเมินทักษะและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูในจังหวัดนครปฐม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ธัญญา แก้วศรีหาวงษ์,นลินี ณ นคร. การประเมินความสอดคล้องระหว่างการจัดประสบการณ์การประเมินทักษะและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูในจังหวัดนครปฐม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.