รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2016.133
Title ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Creator ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด
Contributor ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2559
Keyword ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,กิจกรรมการเรียนการสอน ,การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ,ฟิสิกส์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด,ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. (2559) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด,ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. 2559. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด,ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.