รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2015.238
Title ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
Creator บุญชัย ท้าวเขตร์
Contributor สุนันท์ สีสังข์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2558
Keyword เป็ด -- การผลิต ,เกษตรกร -- ไทย (ภาคตะวันออก) ,การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคตะวันออก)
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

บุญชัย ท้าวเขตร์,สุนันท์ สีสังข์. (2558) ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
บุญชัย ท้าวเขตร์,สุนันท์ สีสังข์. 2558. ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
บุญชัย ท้าวเขตร์,สุนันท์ สีสังข์. ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Print.