รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2015.237
Title การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 และเขต 3
Creator กรรณิการ์ การกิ่งไพร
Contributor อรรณพ จีนะวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2558
Keyword โรงเรียน -- การบริหารความเสี่ยง ,โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ,การเรียนการสอน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

กรรณิการ์ การกิ่งไพร,อรรณพ จีนะวัฒน์. (2558) การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 และเขต 3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
กรรณิการ์ การกิ่งไพร,อรรณพ จีนะวัฒน์. 2558. การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 และเขต 3. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
กรรณิการ์ การกิ่งไพร,อรรณพ จีนะวัฒน์. การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 และเขต 3. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Print.