รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2015.236
Title ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อพัฒนาการรับรู้ด้านการศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโคกตูมวิทยา จังหวัดลพบุรี
Creator ปิยวรรณ ปรีชานุกูล
Contributor จิระสุข สุขสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2558
Keyword ชุดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ,การศึกษาทางอาชีพ -- กิจกรรมการเรียนการสอน ,การแนะแนวอาชีพ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ปิยวรรณ ปรีชานุกูล,จิระสุข สุขสวัสดิ์. (2558) ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อพัฒนาการรับรู้ด้านการศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโคกตูมวิทยา จังหวัดลพบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ปิยวรรณ ปรีชานุกูล,จิระสุข สุขสวัสดิ์. 2558. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อพัฒนาการรับรู้ด้านการศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโคกตูมวิทยา จังหวัดลพบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ปิยวรรณ ปรีชานุกูล,จิระสุข สุขสวัสดิ์. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อพัฒนาการรับรู้ด้านการศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโคกตูมวิทยา จังหวัดลพบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Print.