รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2015.235
Title การตัดสินใจผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี
Creator โกสินทร์ แสงสวงค์
Contributor สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2558
Keyword ผักปลอดสารพิษ -- การผลิต ,เกษตรกร -- ไทย ,การตัดสินใจ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

โกสินทร์ แสงสวงค์,สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2558) การตัดสินใจผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
โกสินทร์ แสงสวงค์,สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. 2558. การตัดสินใจผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
โกสินทร์ แสงสวงค์,สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. การตัดสินใจผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Print.