รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2015.234
Title ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
Creator มลฤดี แพทย์ปฐม
Contributor ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2558
Keyword การบริหารเวลา ,การสอนด้วยสื่อ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

มลฤดี แพทย์ปฐม,ลัดดาวรรณ ณ ระนอง. (2558) ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
มลฤดี แพทย์ปฐม,ลัดดาวรรณ ณ ระนอง. 2558. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
มลฤดี แพทย์ปฐม,ลัดดาวรรณ ณ ระนอง. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Print.