รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2015.194
Title ผลของกิจกรรมนันทนาการ เรื่องผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวัยรุ่นตอนต้น ชุมชนเกาะหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
Creator มะลิวัลย์ หนกหลัง
Contributor สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2558
Keyword กิจกรรมนันทนาการ ,ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ,วัยรุ่น
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

มะลิวัลย์ หนกหลัง,สารีพันธุ์ ศุภวรรณ. (2558) ผลของกิจกรรมนันทนาการ เรื่องผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวัยรุ่นตอนต้น ชุมชนเกาะหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
มะลิวัลย์ หนกหลัง,สารีพันธุ์ ศุภวรรณ. 2558. ผลของกิจกรรมนันทนาการ เรื่องผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวัยรุ่นตอนต้น ชุมชนเกาะหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
มะลิวัลย์ หนกหลัง,สารีพันธุ์ ศุภวรรณ. ผลของกิจกรรมนันทนาการ เรื่องผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวัยรุ่นตอนต้น ชุมชนเกาะหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Print.