รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2015.193
Title การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่
Creator มาลีรัตน์ เอี่ยมเอิบ
Contributor บุญศรี พรหมมาพันธุ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2558
Keyword เกณฑ์ประเมิน ,การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ,โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

มาลีรัตน์ เอี่ยมเอิบ,บุญศรี พรหมมาพันธุ์. (2558) การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
มาลีรัตน์ เอี่ยมเอิบ,บุญศรี พรหมมาพันธุ์. 2558. การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
มาลีรัตน์ เอี่ยมเอิบ,บุญศรี พรหมมาพันธุ์. การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Print.