รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2015.192
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารเพื่อชีวิต สำหรับผู้เรียน การศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี
Creator วันชนก อาจปรุ
Contributor สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2558
Keyword ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ,สารเพื่อชีวิต
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

วันชนก อาจปรุ,สารีพันธุ์ ศุภวรรณ. (2558) การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารเพื่อชีวิต สำหรับผู้เรียน การศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
วันชนก อาจปรุ,สารีพันธุ์ ศุภวรรณ. 2558. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารเพื่อชีวิต สำหรับผู้เรียน การศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
วันชนก อาจปรุ,สารีพันธุ์ ศุภวรรณ. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารเพื่อชีวิต สำหรับผู้เรียน การศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Print.