รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2015.189
Title ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ที่มีต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
Creator ธัชชา เลิศวิไล
Contributor จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2558
Keyword ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ,มโนมติทางวิทยาศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ธัชชา เลิศวิไล,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. (2558) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ที่มีต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ธัชชา เลิศวิไล,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. 2558. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ที่มีต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ธัชชา เลิศวิไล,จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ที่มีต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Print.