รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2014.98
Title ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับการแถลงข่าวผลการจับกุม โดยเจ้าพนักงานตำรวจ
Creator กิตตินันท์ นิคงรัมย์
Contributor ภาณุมาศ ขัดเงางาม
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2557
Keyword ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ,การแถลงข่าว ,การจับกุม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

กิตตินันท์ นิคงรัมย์,ภาณุมาศ ขัดเงางาม. (2557) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับการแถลงข่าวผลการจับกุม โดยเจ้าพนักงานตำรวจ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
กิตตินันท์ นิคงรัมย์,ภาณุมาศ ขัดเงางาม. 2557. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับการแถลงข่าวผลการจับกุม โดยเจ้าพนักงานตำรวจ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
กิตตินันท์ นิคงรัมย์,ภาณุมาศ ขัดเงางาม. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับการแถลงข่าวผลการจับกุม โดยเจ้าพนักงานตำรวจ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Print.