รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2014.97
Title การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำปลาหมึกเปรี้ยว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 4 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Creator จรรยา กุลชาติ
Contributor เพชรผ่อง มยูขโชติ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2557
Keyword หลักสูตรท้องถิ่น ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี ,ปลาหมึกเปรี้ยว
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

จรรยา กุลชาติ,เพชรผ่อง มยูขโชติ. (2557) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำปลาหมึกเปรี้ยว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 4 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
จรรยา กุลชาติ,เพชรผ่อง มยูขโชติ. 2557. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำปลาหมึกเปรี้ยว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 4 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
จรรยา กุลชาติ,เพชรผ่อง มยูขโชติ. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำปลาหมึกเปรี้ยว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 4 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Print.